RUST IN JE HOOFD! / REST IN YOUR HEAD!

Gepubliceerd op 6 januari 2021 om 12:00

Iedereen met NLD herkent het wel: CHAOS IN JE HOOFD!

Huiswerk, leerwerk, stage, bijbaantje, sporten, contacten onderhouden, sociale media bijhouden.....

Op een gegeven moment is je hoofd vol en lijkt er een ontploffing in je hoofd te ontstaan. Sommigen van ons worden boos, anderen verdrietig en weer een ander somber of depressief. Af en toe heb je een uitlaatklep nodig om stoom af te blazen en tot rust te komen. Vooral in deze coronatijd en zeker tijdens deze lockdown is dat erg lastig.

Je mag niet naar je sportvereniging, cafés en bioscopen zijn dicht, winkels zijn dicht oftewel we kunnen bijna nergens naartoe. Ja, je mag naar vrienden/vriendinnen, maar ook weer niet meer dan met 2 personen (als je je aan de regels houdt).

Dus wat kun je nu doen, om toch je hoofd een beetje vrij te maken? Gelukkig zijn er nog tal van dingen die je wel kunt doen. Ik zal hieronder een aantal tips geven.

Sommige dingen werken natuurlijk voor de één wat beter dan voor de ander en het is dus logisch dat niet alle tips voor jou van toepassing zijn.

Maar er zitten er altijd een aantal tussen die je leuk vind of kunt proberen.

 

- Lezen: Ga lekker op je kamer, op bed of (als je die hebt) je bank/stoel zitten/liggen en verlies jezelf in het verhaal.

 

- Muziek luisteren: Je kunt hier natuurlijk ook je mobiele telefoon pakken, oortjes in doen en muziek luisteren of streamen naar je t.v.

 

- Spelletje spelen: Als je van gamen houdt, kun je natuurlijk je (spel)computer aanzetten en je alles van je afgooien tijden een potje Fifa, Call of duty, the sims, Mario Kart of een ander spel.

 

- Wandelen/fietsen: Als het een beetje goed weer is, ga lekker wandelen of fietsen. Eventueel alleen of met een vriend(in), vader/moeder. Ga je alleen, kun je ook nog lekker muziek op zetten (kijk hierbij wel uit tijdens het  fietsen).

 

- Hardlopen: Net als bij wandelen en fietsen, ga er lekker op uit. Als je sportief bent aangelegd, kun je op deze manier gelijk aan je conditie werken.

 

- Thuis sporten: Mocht je je hoofd leeg willen maken met sporten, kun je ook gewoon thuis sporten. Er zijn vele oefeningen te vinden op social media, apps e.d. Zelf heb ik diverse attributen (elastieken, gewichtjes e.d.), die regelmatig in de aanbieding zijn bij Lidl, Kruitvat of Decathlon.

Maar ook zonder attributen zijn er tal van oefeningen.

 

- Mediteren: 'Mediteren....?', zullen sommigen denken. Ja, als dat voor jou werkt en er voor open staat, kun je ook mediteren. Het lijkt zweveriger dan het is. Kijk anders eens op deze link van YouTube (https://youtu.be/3JVhFP2OIP0). Daarin verteld iemand van mijn leeftijd (generatiegenoot), over haar ervaring met de app Meditation Moments (Is deels gratis. Premium is betaald).

 

- Video bellen: Spreek lekker online af met vrienden of vriendinnen via ZOOM, Teams of WhatsApp. Praat met elkaar over hoe het gaat, je gevoel of kraam desnoods een hoop onzin uit. Als je maar alle drukte in je hoofd kwijt kan raken. Je kunt zelfs online quizzen doen met elkaar.

 

Nou, ik denk dat er zo wel tips genoeg zijn. Er zit hopelijk voor iedereen wel één of meerdere tips bij, zodat je op één of andere manier

je hoofd leeg kunt maken. Want dat is iets wat (vooral) mensen met NLD nodig hebben. En hopelijk heb je daarna weer de energie en rust om je te richten

op de eerder genoemde dingen, zoals leren.

 

SUCCES!!

 

Anouck

Anyone with NLD will recognize it: CHAOS IN YOUR HEAD!

Homework, apprenticeship, internship, part-time job, sports, maintaining contacts, keeping up with social media .....

At some point your head is full and an explosion seems to occur in your head. Some of us get angry, some sad, and some sad or depressed. Occasionally you need an outlet valve to let off steam and unwind. This is very difficult, especially during this time of corona and certainly during this lockdown.

You are not allowed to go to your sports club, cafes and cinemas are closed, shops are closed, in other words we have almost nowhere to go. Yes, you can go to friends / girlfriends, but again no more than with 2 people (if you stick to the rules).

So what can you do now to clear your head a little bit? Fortunately, there are still plenty of things you can do. I will give some tips below.

Of course, some things work a bit better for some than for others, so it makes sense that not all tips apply to you.

But there are always some that you like or can try.

 

- Read: Get comfortable in your room, on your bed or (if you have one) sit / lie on your couch / chair and lose yourself in the story.

 

- Listen to music: You can of course also pick up your mobile phone, put in your earphones and listen to or stream music to your TV.

 

- Playing games: If you like gaming, you can of course turn on your (game) computer and throw everything away during a game of Fifa, Call of duty, the sims, Mario Kart or any other game.

 

- Walking / cycling: If the weather is nice, go for a walk or cycle. Possibly alone or with a friend, father / mother. If you go alone, you can also put on some nice music (watch out while cycling).

 

- Running: Just like walking and cycling, get out and about. If you are sporty, you can work on your fitness right away in this way.

 

- Sports at home: If you want to clear your mind with sports, you can also exercise at home. There are many exercises to be found on social media, apps, etc.I have various attributes (elastics, weights, etc.), which are regularly on offer at Lidl, Kruitvat or Decathlon.

But even without attributes there are numerous exercises.

 

- Meditate: 'Meditate ...?', Some might think. Yes, if that works for you and is open to it, you can also meditate. It seems floater than it is. Otherwise, check out this link from YouTube (https://youtu.be/3JVhFP2OIP0). In it, someone of my age (generation member) tells about her experience with the Meditation Moments app (Partly free. Premium is paid).

 

- Video calling: Meet up with friends online via ZOOM, Teams or WhatsApp. Talk to each other about how things are going, your feelings or, if necessary, talk a lot of nonsense. As long as you can get rid of all the fuss in your head. You can even do online quizzes with each other.

 

Well, I think there are plenty of tips. Hopefully there is one or more tips for everyone, so that you can do it in one way or another

clear your mind. Because that is something that (especially) people with NLD need. And hopefully afterwards you will have the energy and peace to focus again

on the aforementioned things, such as learning.

 

GOOD LUCK!!

 

Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.