NLD en een vreemde taal leren / NVLD and learning a foreign language

Gepubliceerd op 14 oktober 2020 om 10:13

Hoihoi! Wat leuk dat jullie deze post lezen! Ik ga vandaag schrijven over NLD en het leren van een vreemde taal.

Het leren van een taal wordt met een moeilijk woord ‘taalverwerving’ genoemd. Je kunt een taal op twee manieren verwerven (leren), namelijk op simultane manier en op successieve manier. Deze moeilijke woorden ga ik even uitleggen. Simultaan betekent tegelijkertijd, je leert dus vanaf je geboorte twee talen tegelijkertijd. Ouders kunnen hier bijvoorbeeld voor kiezen wanneer zij beide een andere moedertaal hebben, zodat het kind met beide grootouders kan communiceren. De andere manier van taalverwerving, wat de successieve taalverwerving. Dan leren je ouders je vanaf je geboorte één taal en later, na je derde verjaardag, leer je op school een tweede taal. In Nederland zijn er steeds meer scholen waar kinderen in groep 1 starten met het leren van Engels. Zij hebben Nederlands als moedertaal en verwerven (leren) het Engels via successieve taalverwerving. Wanneer je in Nederland naar de middelbare school gaat, verschijnen de vakken Frans en Duits ineens op je lesrooster. Voor veel jongeren zijn deze vreemde talen nieuw en daarom zullen zij deze taal ook op successieve manier verwerven.

Zo, dat was even informatie over hoe kinderen en jongeren een taal leren, dat kan dus op twee manieren. En nu de koppeling met NLD. Als je NLD hebt, ben je verbaal sterker dan non-verbaal. Vaak kunnen kinderen met NLD al vroeg praten en hebben een grote woordenschat. Ook hebben ze een sterk geheugen. Dat sterke geheugen is heel handig wanneer een nieuwe taal wilt/moet leren. Ik kan me nog herinneren uit mijn middelbare schooltijd dat ik vaak woordjes moest leren voor alle talen: Engels, Frans Duits en Nederlands. Ja, ook voor Nederlands met als doel om mijn woordenschat te vergroten. Wanneer je NLD hebt, zal het leren van woordjes je gemakkelijk af gaan. Je zult de woorden snel onthouden en dat is echt heel fijn! Verder zijn kinderen en jongeren met NLD auditief erg gevoelig, Dat betekent dat je gevoelig bent voor geluiden. Tijdens een luistertoets lijkt me dat handig! Je hoort duidelijk wat de ander zegt en door je grote woordenschat kun je de ander ook vaak goed begrijpen. Dan is er nog één dingetje wat ik in deze blogpost wil benoemen wat het leren van een taal voor iemand met NLD heel goed mogelijk maakt, namelijk het doorzettingsvermogen. Veel kinderen en jongeren met NLD hebben in hun leven ervaren dat ze extra moeite moeten doen om bijvoorbeeld te leren schrijven. Dat heeft ervoor gezorgd dat zij niet snel opgeven en dus een groot doorzettingsvermogen hebben. Zo’n groot doorzettingsvermogen heb je ook nodig wanneer je een vreemde taal gaat leren, want een taal leer je natuurlijk niet zomaar. Dat kost tijd en moeite.

Ik hoop dat ik je heb laten inzien dat het leren van een vreemde taal voor mensen met NLD prima te doen is. Maak gebruik van jouw sterke verbale kwaliteiten, je kunt het!

Heel veel groetjes en tot snel,
Kelly

Hi hi! How nice that you are reading this post! Today I am going to write about NVLD and learning a foreign language.

Learning a language is called 'language acquisition' with a difficult word. You can acquire (learn) a language in two ways, namely simultaneously and successively. I am going to explain these difficult words. Simultaneous means simultaneously, so you learn two languages ​​at the same time from birth. For example, parents can choose this if they both have a different mother tongue, so that the child can communicate with both grandparents. The other way of language acquisition, what is the successive language acquisition. Then your parents will teach you one language from birth and later, after your third birthday, you will learn a second language at school. In the Netherlands there are more and more schools where children in group 1 start learning English. They have Dutch as their mother tongue and acquire (learn) English through successive language acquisition. When you go to secondary school in the Netherlands, the subjects French and German will suddenly appear on your class schedule. These foreign languages ​​are new to many young people and therefore they will also acquire this language in a successive way.

So, that was information about how children and young people learn a language, so that can be done in two ways. And now the link with NVLD. If you have NLVD, you are verbally stronger than non-verbal. Often children with NLVD can speak early and have a large vocabulary. They also have a strong memory. This strong memory is very useful when you want / need to learn a new language. I can still remember from my high school days that I often had to learn words for all languages: English, French, German and Dutch. Yes, also for Dutch with the aim of increasing my vocabulary. When you have NLVD, learning words will be easy for you. You will quickly remember the words and that is really nice! Furthermore, children and young people with NLVD are very sensitive to hearing, which means that you are sensitive to sounds. That seems handy during a listening test! You can clearly hear what the other is saying and because of your large vocabulary you can often understand the other well. Then there is one more thing I want to mention in this blog post that makes learning a language very possible for someone with NLVD, namely perseverance. Many children and young people with NLVD have experienced in their lives that they have to put in extra effort to, for example, learn to write. This has ensured that they do not give up quickly and therefore have great perseverance. You also need such perseverance when you are going to learn a foreign language, because of course you don't learn a language just like that. That takes time and effort.

I hope I showed you that learning a foreign language is easy for people with NLVD. Do you use your strong verbal qualities, you can do it!

Many greetings and see you soon,
Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.