Chris Rock

Gepubliceerd op 30 september 2020 om 14:07

Hoe oud was jij toen er geconstateerd werd dat je NLD had? De meesten zullen de diagnose voor hun 15e hebben gekregen. Ikzelf was 8 toen de psycholoog zei dat wat ik heb, NLD wordt genoemd.

Er zijn ook mensen die de diagnose pas heel veel later krijgen. Dit kan komen doordat NLD niet bekend is, of doordat het in de jeugd van die mensen nog geen naam had.

Eén van die mensen is Chris Rock. Chris Rock is een Amerikaanse acteur die ook nog scriptschrijver, televisie- en filmproducent en filmregisseur is.

De eerste keer dat Chris naar een psycholoog ging, was toen een vriend van hem opperde dat Chris Asperger kon hebben. Chris werd getest, maar uit de test kwam geen Asperger maar NLD. NLD sloot aan bij wat Chris in zijn dagelijks leven merkte. Hij heeft ontzettende moeite met non-verbale signalen en neemt dingen vaak heel letterlijk. Hij hanteert hierdoor een 'alles-of-niets' manier van denken.

Totdat Chris de diagnose kreeg, heeft het de ongelabelde diagnose het hem altijd moeilijk gemaakt. Wat de buitenwereld niet snapte aan zijn gedrag schreef Chris af op het beroemd zijn. Als iemand negatief over hem sprak, dacht hij "Laat maar, ze reageren op iets waarvan ze denken dat ik dat ben, maar dat ben ik niet." Nu realiseert hij zich dat hij dat wel was. 

Chris loopt nog steeds bij een psycholoog en begrijpt zichzelf nu beter.

 

Vraag jij je soms ook af of je NLD hebt? Ga dan eens langs bij je huisarts of bij een psycholoog.

 

Ik hoop dat je het interessant vond om het verhaal van iemand anders met NLD te lezen!

Tot volgende week!

Isabelle

 

De artikelen die voor deze blogpost zijn gebruikt:

https://icecreamconvos.com/chris-rock-opens-up-about-his-learning-disorder-diagnosis/

https://www.hollywoodreporter.com/features/this-is-the-best-part-ive-ever-had-how-chris-rocks-extensive-therapy-helped-prepare-him-for-fargo 

 

How old were you when you were diagnosed with NVLD? Most will have been diagnosed before the age of 15. I myself was 8 when the psychologist said what I have is called NVLD.

There are also people who are not diagnosed until much later. This may be because NVLD is not known, or because it did not have a name in the youth of those people.

One of those people is Chris Rock. Chris Rock is an American actor who is also a script writer, television and film producer and film director.

The first time Chris went to a psychologist was when a friend of his suggested that Chris could have Asperger. Chris was tested, but the test did not result in Asperger's but NVLD. NVLD was in line with what Chris noticed in his daily life. He has great difficulty with non-verbal signals and often takes things very literally. He therefore uses an 'all-or-nothing' way of thinking.

Until Chris was diagnosed, the unlabeled diagnosis has always made things difficult for him. What the outside world did not understand about his behavior, Chris wrote down to being famous. If someone spoke negatively about him, he thought, "Never mind, they are responding to something they think I am, but I am not." Now he realizes he was.

Chris is still seeing a psychologist and now understands himself better.

 

Do you sometimes wonder if you have NVLD? Then visit your doctor or a psychologist.

 

I hope you found it interesting to read the story of someone else with NVLD!

Until next week!

Isabelle

 

The articles used for this blog post:

https://icecreamconvos.com/chris-rock-opens-up-about-his-learning-disorder-diagnosis/ 

https://www.hollywoodreporter.com/features/this-is-the-best-part-ive-ever-had-how-chris-rocks-extensive-therapy-helped-prepare-him-for-fargo 

Reactie plaatsen

Reacties

Natacha Lerooy
3 jaar geleden

This is a very interesting article Frderik, Bert and I (Natacha) we all have Nld, sadly enough this isn't recognized in Belgium. Most people with nld get the diagnosis ass with underlying Nld-profil.
This is so unfair because they are treating us like autists. They want to work with pictograms and shedules, and they give us very strict instructions.
We don't like this, working with visual information and very strict shedules is harmful for people with nld. They don't give us proper assistance because in their eyes the nld is underlying., so they treat the autism. But these people don't have autism they have nld. They send us to support groups for autistic people. This has to stop nld has to be recognized; Help us like all the others. We have this right.