NLD en je hersenen / NVLD and your brain

Gepubliceerd op 23 september 2020 om 17:11

Hoi allemaal!

Vandaag gaat de blogpost over NLD en je hersenen!

Een mens heeft verschillende organen die verspreid zitten over het hele lichaam. In je buik liggen je maag en darmen en in je borstkas liggen de longen. En in je hoofd zitten je hersenen. Ik vermoed dat iedereen wel eens een plaatje heeft gezien van hoe dit geweldige orgaan eruit ziet.

De hersenen bestaan uit twee delen, namelijk een linkerhersenhelft en een rechterhersenhelft. Iedere hersenhelft heeft een eigen functie. Zo is de linkerhersenhelft hard aan het werken als je denkwerk verricht, als je bezig bent met woorden en taal, als je rekent, als je logische taken uitvoert en als je bezig bent met een activiteit rondom ‘tijd’. Hiermee bedoel ik ‘tijd’ in de breedste zin van het woord, dus als je daadwerkelijk op een klok kijkt hoe laat het is, maar ook als je bijvoorbeeld foto’s in chronologische volgorde legt omdat je een fotoboek aan het maken bent. Die linkerhersenhelft is dus hartstikke handig en hebben we in ons dagelijks leven heel hard nodig.

Gelukkig staat deze hersenhelft er niet voor, want hij krijgt hulp van zijn wederhelft: de rechterhersenhelft. Dit deel van je hersenen is gekoppeld aan je zintuigen en is in actie tijdens het dagdromen, tijdens het bekijken van afbeeldingen, het waarnemen van kleur en ritme en tijdens het bekijken van 3D-beelden. Daarnaast speelt de rechterhersenhelft een rol bij het ruimtelijk inzicht.

Onderzoekers zijn er nog niet helemaal uit, maar er wordt gedacht dat de rechterhersenhelft met mensen met NLD niet zo goed is ontwikkeld. Ook wordt er gedacht dat de linker- en rechterhersenhelft niet goed samenwerken. Wanneer de verschillende hersendelen niet goed samenwerken, is het moeilijker om non-verbale informatie te verwerken en hierop te reageren. Dit is dus precies waar mensen met NLD moeite mee hebben. Je hoeft je hier niet voor te schamen, want dit is ook een stukje van jou. Het is aan de buitenwereld om er goed mee om te gaan. Ik weet dat dit niet altijd gebeurt en dat vind ik heel triest. Daarnaast is het belangrijk dat je zelf je diagnose accepteert. Ik besef heel goed dat dit makkelijk is gezegd dan gedaan. Iedereen kan zeggen wat hij of zij wil, uiteindelijk moet jij jezelf in de spiegel kunnen aankijken en kunnen zeggen: ‘Dit ben ik, ik heb NLD en dat is oké. Ik ben wie ik ben en ik ben goed zoals ik ben. Ik heb mijn eigen kwaliteiten en ik ben trots op mezelf. Trots op wie ik ben als mens’. Geloof me, met een goede dosis zelfvertrouwen kun jij de hele wereld aan, of je nu wel of geen NLD hebt. En onthoud: jij bent meer dan je NLD. Je bent een uniek en mooi persoon die op deze wereld mag zijn! Wees trots op jezelf 😊 Wij als team-NLD-Plan zijn sowieso trots op jou!

Een hele dikke afstandsknuffel van mij en tot snel!

Groetjes,
Kelly

Hi everybody!

Today the blog post is about NVLD and your brain!

A person has several organs that are spread all over the body. Your stomach and intestines are in your stomach and the lungs are in your chest. And in your head is your brain. I suspect everyone has seen a picture of what this amazing organ looks like.

The brain consists of two parts, namely a left hemisphere and a right hemisphere. Each hemisphere of the brain has its own function. For example, the left hemisphere is working hard when you are doing thinking, when you are busy with words and language, when you are calculating, when you are performing logical tasks and when you are engaged in an activity around "time". By this I mean "time" in the broadest sense of the word, so if you actually look at a clock to see what time it is, but also if, for example, you put photos in chronological order because you are making a photo book. That left hemisphere is therefore very useful and we need it very much in our daily life.

Fortunately, this hemisphere is not there, because it gets help from its other half: the right hemisphere. This part of your brain is linked to your senses and is in action while daydreaming, viewing images, perceiving color and rhythm, and viewing 3D images. In addition, the right hemisphere of the brain plays a role in spatial awareness.

Researchers are not quite sure yet, but it is thought that the right hemisphere of the brain with people with NVLD is not as well developed. It is also thought that the left and right hemispheres of the brain do not work well together. When the different parts of the brain do not work well together, it is more difficult to process and respond to non-verbal information. So this is exactly what people with NLD have difficulty with. Don't be ashamed of this, because this is part of you too. It is up to the outside world to deal with it properly. I know this doesn't always happen and I find that very sad. In addition, it is important that you accept your diagnosis yourself. I am well aware that this is easier said than done. Everyone can say what he or she wants, in the end you should be able to look at yourself in the mirror and say: "This is me, I have NVLD and that's okay. I am who I am and I am good the way I am. I have my own qualities and I am proud of myself. Proud of who I am as a person ". Believe me, with a good dose of self-confidence you can take on the whole world, whether you have NVLD or not. And remember: you are more than your NVLD. You are a unique and beautiful person who can be in this world! Be proud of yourself 😊 We as team NLD-Plan are proud of you anyway!

A very big distance hug from me and see you soon!

Greetings,
Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.