Kritiek op NLD / Critism of NVLD

Gepubliceerd op 3 juni 2020 om 11:57

Hey allemaal!

 

Vandaag gaan we het voor de tweede week op rij over een wat serieuzer onderwerp hebben. Nu ben je misschien van mij gewend dat ik dan een onderwerp bedoel zoals 'jezelf accepteren' of 'NLD en eenzaamheid.' En daar heb je gelijk in, dat zijn meestal de serieuzere onderwerpen waar ik over schrijf. Echter doel ik deze week op een ander serieus onderwerp. Vorige week ging het over NLD in de boeken. Wat wordt er in de literatuur over NLD geschreven? Zie daarvoor deze blogpost: https://www.hetnldplan.nl/blog/450508_boekenwurm-nld-in-de-boeken-bookworm-nvld-in-the-books Deze week gaan we het hebben over kritiek op NLD. Want ja, er is kritiek op NLD. Dat heeft met verschillende dingen te maken. 

Disclaimer: in deze blogpost maak ik gebruik van het woord 'stoornis'. Dit woord gebruik ik als synoniem voor 'diagnose'. Ik bedoel hier absoluut niet mee dat iemand met NLD of een diagnose in het autistisch spectrum gestoord is! Absoluut niet!

NLD staat niet in de DSM-5

"De DSM-5? Wat is dat?" Ik hoor het je denken. De DSM-5 is het handboek waarin alle psychiatrische aandoeningen (diagnoses) staan beschreven. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dit boek wordt wereldwijd gebruikt. De diagnose/stoornis NLD staat niet in dit boek beschreven en daarom mag NLD officieel geen diagnose of stoornis worden genoemd. In Nederland (en mogelijk ook in andere landen) is het voor gemeenten en zorgverzekeraars belangrijk dat een stoornis voorkomt in de DSM-5. Dan willen ze pas hulp financieren. Dit is dus best heftig. Alle hulp die er is, moet je als ouder van een kind met NLD zelf betalen. Naar mijn idee zou NLD wél voor moeten komen in de DSM-5. De diagnose NLD heeft namelijk overeenkomsten met stoornissen/diagnoses zoals Asperger en PDD-NOS. Deze worden wel genoemd in de DSM-5, dus mag NLD ook genoemd worden. Verder is NLD wél een begrip (de diagnose wordt ook gewoon gesteld) en hebben kinderen (en mensen in het algemeen) met NLD soms hulp nodig. Deze hulp moet gefinancierd kunnen worden waar dat nodig is en dus moet NLD in de DSM-5 komen te staan.

 

NLD zou niet goed te onderscheiden zijn van ADD of ASS

Ja, dit is een interessante. ASS is beter bekend als autisme en ADD is een stoornis in het autistisch spectrum. NLD heeft overeenkomsten met de stoornissen Asperger en PDD-NOS, maar is géén stoornis in het autistisch spectrum. Dit komt doordat stoornissen in het autistisch spectrum primair contact- en communicatiestoornissen zijn. NLD is dit niet. NLD is namelijk een waarnemingsstoornis. Er zijn kenmerken die overeenkomen, zoals dat mensen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen met NLD beide niet van veranderingen houden. Echter is het grote verschil dat mensen met NLD een grote behoefte hebben aan sociale contacten, in tegenstelling tot mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarnaast speelt NLD een grote rol op het gebied van leren. NLD is vooral een leerstoornis wat maakt dat NLD echt anders is als een stoornis in het autistisch spectrum. Hierdoor (en de behoefte aan sociale contacten) is NLD te onderscheiden van ADD of ASS.

 

Dit zijn de twee meest genoemde kritieken op NLD. Mijn vraag voor jou is of je er eens over na wil denken. Wat vind jij van deze kritieken? Ben je het ermee oneens, zoals ik, of vind je dat de kritieken wel een kern van waarheid bevatten?

 

Laat het ons weten! Samen weten we meer en staan we sterker!

Tot volgende week,

Isabelle

Hey everyone!

 

Today we are going to discuss a more serious topic for the second week in a row. Now you may be used to me saying that I mean a subject like 'accept yourself' or 'NVLD and loneliness.' And you are right about that, these are usually the more serious topics I write about. However, I am referring to another serious topic this week. Last week it was about NVLD in the books. What is written in NVLD literature? See this blog post: https://www.hetnldplan.nl/blog/450508_boekenwurm-nld-in-de-boeken-bookworm-nvld-in-the-books This week we will talk about criticism of NVLD. Because yes, there is criticism of NVLD. That has to do with different things.


Disclaimer: in this blog post I use the word 'disorder'. I use this word as a synonym for 'diagnosis'. I definitely do not mean that someone with NVLD or a diagnosis in the autistic spectrum is disturbed! Absolutely not!

NVLD is not in the DSM-5

"The DSM-5? What is it?" I hear you thinking. The DSM-5 is the manual in which all psychiatric disorders (diagnoses) are described. DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. This book is used worldwide. The diagnosis / disorder NVLD is not described in this book and therefore NVLD should not be officially called a diagnosis or disorder. In the Netherlands (and possibly also in other countries) it is important for municipalities and health insurers that a disorder occurs in the DSM-5. Then they only want to finance aid. So this is quite intense. As a parent of a child with NVLD, you have to pay for all the help that is available. In my opinion NVLD should be included in the DSM-5. The diagnosis NVLD has in fact similarities with disorders / diagnoses such as Asperger's and PDD-NOS. These are mentioned in the DSM-5, so NVLD may also be mentioned. NVLD is also a household name (the diagnosis is also simply made) and children (and people in general) with NVLD sometimes need help. This aid must be able to be financed where necessary and NVLD must therefore be included in the DSM-5.


NVLD would not be easy to distinguish from ADD or ASD

Yes, this is an interesting one. ASD is better known as autism, and ADD is an autistic spectrum disorder. NVLD has similarities with the Asperger and PDD-NOS disorders, but is not an autistic spectrum disorder. This is because autistic spectrum disorders are primarily contact and communication disorders. NVLD is not. NVLD is an observation disorder. There are characteristics that are similar, such as that people with an autistic spectrum disorder and people with NVLD do not like changes. However, the big difference is that people with NVLD have a great need for social contacts, in contrast to people with an autistic spectrum disorder. NVLD also plays a major role in the field of learning. NVLD is mainly a learning disability, which makes NVLD really different from an autistic spectrum disorder. This (and the need for social contacts) distinguish NVLD from ADD or ASD.

 

These are the two most frequently cited criticisms of NVLD. My question for you is if you want to think about it. What do you think of these criticisms? Do you disagree, like I do, or do you think the critics contain some truth?

 

Let us know! Together we know more and we are stronger!

Until next week,

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Michelle
4 jaar geleden

Hoi,
Ik ben het met je eens. Ik heb de diagnose NLD vorig jaar gekregen op 44 jarige leeftijd. Mijn leven was altijd lastig en ik voelde me anders maar niemand merkte dat. Op school had ik hele grote problemen met rekenen en met alles wat ruimtelijk was of waar ik moest leren.
Ik ben het er wel mee eens dat er echt hulp moet komen en ook voorlichting voor ouders en partners.

Jaimy
een jaar geleden

Hoi mede NlD'ers,

Ik heb zelf op het mbo twee opleidingen afgerond maar merk dat ik altijd anders ingewerkt moet worden en meer inwerktijd nodig heb. Ik kom niet in aanmerking voor het doelgroepregister. Hebben jullie tips om jezelf een bepaalde inwerkstructuur aan te leren of andere tips om nieuwe werkzaamheden aan te leren? Ik merk dat collega's zich snel aan mij irriteren en tot op heden worden mijn contracten telkens niet verlengd terwijl ik wel diploma's behaald heb groetjes.