Positieve kanten van NLD / Positive aspects of NVLD

Gepubliceerd op 11 maart 2020 om 20:13

Hoi allemaal!

Het leek me wel belangrijk om het ook eens te hebben over de positieve kanten van NLD. Want die zijn er zeker weten ook! Veel mensen kennen de leerstoornis NLD niet en als je dan vertelt dat je NLD hebt en dat dat een leerstoornis is, zullen de meeste mensen misschien al snel denken dat dat iets negatiefs is. Misschien denk jij dit ook weleens, of denk je het nu. En dat is normaal. Dat heb ik ook gedaan. Meerdere keren zelfs. Maar NLD heeft naast moeilijke dingen, ook positieve kanten! Echt waar!

In deze blogpost wil ik het dus hebben over de positieve kanten van NLD!

1. Mensen met NLD zijn over het algemeen verbaal heel sterk. Dit betekent eigenlijk dat ze heel goed kunnen praten. De woordenschat is namelijk groot. Doordat mensen met NLD verbaal zo sterk zijn, praten ze vaak veel en graag. Hier zit ook de valkuil; soms praten ze zoveel dat ze eigenlijk niet meer echt weten waar ze het over hebben of wat ze zeggen. Hier heb ik zelf niet zoveel last van, maar ik kan me goed voorstellen dat zeker jongere kinderen hier wel last van kunnen hebben.

2. Mensen met NLD hebben vaak een goed geheugen. Dit is heel handig, want doordat er ook dingen zijn die moeilijk zijn (zoals rekenen, gezichtsuitdrukkingen lezen etc.), kun je dit gebrek aan kennis compenseren met je geheugen. Dat doe je door alles wat je ziet en leert in je op te nemen. Dan kun je het een volgende keer dat je in een bepaalde situatie terechtkomt gebruiken. Ik heb dit bijvoorbeeld heel veel gedaan bij het vak rekenen. Ik rekende op mijn geheugen. 

3. Mensen met NLD hebben vaak een goede algemene kennis. Dit heeft waarschijnlijk met dat goede geheugen te maken ;)

4. Mensen met NLD hebben vaak een goed auditief geheugen. Ja, dit lijkt op nummer 2, maar is net anders. Mensen met NLD onthouden dingen soms beter als ze gezegd worden dan als ze visueel gemaakt worden (tekenen, plaatjes). Waarschijnlijk heeft dit te maken met het verbaal heel sterk zijn. Dit heb ik zelf echter niet, maar sommige anderen met NLD waarschijnlijk wel. 

 

Verder zijn er ook nog deze puntjes:

- Graag luisteren naar wat anderen vertellen

- Een goed oog voor detail hebben

- Zorgzaam en betrokken zijn

- Goed zijn in spelling, taal en zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, godsdienst/levensbeschouwing)

 

Dit waren een paar positieve kanten van NLD. Waarschijnlijk zijn er nog wel een aantal, dus als je nog iets bedenkt, laat het ons weten! Laat een reactie achter op deze blogpost of stuur een berichtje via Facebook of Instagram: @hetnldplan

Je mag ons natuurlijk ook altijd een mailtje sturen: info@hetnldplan.nl 

 

Ik hoop dat ik je met deze blogpost een beetje heb kunnen helpen als je het misschien even donker inzag en dacht dat er geen positieve kanten aan NLD zaten. 

 

Tot volgende week!

Isabelle

 

 

Bron: https://www.nld.nu/nld-algemeen/

Hi everybody!

It seemed important to me to also discuss the positive aspects of NVLD. Because there are definitely too! Many people do not know the learning disability NVLD and if you tell them that you have NVLD and that it is a learning disability, most people may soon think that it is something negative. Maybe you think this sometimes, or do you think it now. And that is normal. I did that too. Several times even. But NVLD has, besides difficult things, also positive sides! Really!

So in this blog post I want to talk about the positive sides of NVLD!

1. People with NVLD are generally very strong verbally. This actually means that they can speak very well. The vocabulary is in fact large. Because people with NVLD are so strong verbally, they often talk a lot and like to. Here is also the pitfall; sometimes they talk so much that they no longer really know what they are talking about or what they are saying. I don't have much trouble with this myself, but I can imagine that younger children can certainly suffer from this.

2. People with NVLD often have a good memory. This is very useful, because because there are also things that are difficult (such as math, reading facial expressions, etc.), you can compensate for this lack of knowledge with your memory. You do that by taking in everything you see and learn. Then you can use it the next time you end up in a certain situation. For example, I have done this a lot in the subject of math. I counted on my memory.

3. People with NVLD often have good general knowledge. This probably has to do with that good memory;)

4. People with NVLD often have a good auditory memory. Yes, this is similar to number 2, but slightly different. People with NVLD sometimes remember things better when they are said than when they are visualized (drawing, pictures). This probably has to do with being very strong verbally. However, I do not have this myself, but some others with NVLD probably do.

 

There are also these points:

- Like to listen to what others say

- Having a good eye for detail

- Caring and involved

- Be good at spelling, language and business subjects (history, geography, biology, religion / philosophy)

 

These were some positive aspects of NVLD. There are probably a few more, so if you come up with something else, let us know! Leave a comment on this blog post or send a message via Facebook or Instagram: @hetnldplan
Of course you can always send us an email: info@hetnldplan.nl 

 

I hope I was able to help you a bit with this blog post if you maybe saw it dark and thought there were no positive sides to NVLD.

 

Until next week!

Isabelle

 

 

Source: https://www.nld.nu/nld-algemeen/ 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.