NLD en vrijheid / NVLD and freedom

Gepubliceerd op 29 januari 2020 om 19:41

NLD en vrijheid. Ja, echt, vrijheid.

Afgelopen maandag was het 75 jaar geleden dat concentratie en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd werd. 27 januari 1945. Het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog die in 1939 begon. 

2020 is het jaar dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden afgelopen was. Dat is bijzonder. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook al lijkt dat soms wel zo. Vrijheid is een voorrecht. En het is bijzonder dat de meeste mensen in vrijheid kunnen leven. Helaas is het nog steeds niet overal op de wereld vrede. Er zijn nog steeds mensen die moeten vluchten, alles moeten achterlaten om in vrijheid te kunnen leven. Dat is erg en zou niet zo moeten zijn. Daarom is het belangrijk dat wij, als vrije mensen die anderen helpen waar we kunnen. En daarnaast, herdenken. Herdenken wat er tijdens de Holocaust is gebeurd. En vooral onthouden dat de verschrikkingen van de Holocaust niet uit de lucht kwamen. Stukje bij beetje werd de Jodenvervolging erger en ging het verder. Mensen werden onverschillig. En onverschilligheid kan makkelijk de kop op steken. Dus laten we allemaal begripvol proberen te zijn. Natuurlijk is dat soms lastig, maar probeer het. Wees niet onverschillig en toon begrip naar een ander.

 

En wat is hier nu de link met NLD?

Eigenlijk heel eenvoudig. Dat we vrij zijn, zorgt er waarschijnlijk ook voor dat we naar een psycholoog konden en zo de diagnose NLD kon worden gesteld.

Doordat we vrij zijn, zijn er mensen die geschoold zijn in NLD. 

Doordat we vrij zijn, zijn er lesprogramma's die aangepast zijn voor kinderen met NLD.

En doordat we vrij zijn, had ik de kans om Het NLD-Plan op te zetten. 

 

Vrijheid is dus belangrijk. Het zorgt ervoor dat je kan zijn wie je wilt zijn en dat je daar dus zelf invulling aan kan geven. Jij bepaalt hoe je leven eruit ziet, niet een ander. En als je iets wordt opgelegd, zoals een diagnose, heb je de vrijheid om daarmee om te gaan zoals je zelf wil. 

Je hebt een keuze. Altijd. Dus stel dat je net de diagnose NLD opgelegd hebt gekregen. Ja, natuurlijk voel je je dan misschien even verslagen. En dat mag ook. Je mag best even boos/verdrietig/teleurgesteld zijn. Maar onthoud dat je een keuze hebt. Ook hierin. Je kan ervoor kiezen om je rot te blijven voelen, maar je kan er ook voor kiezen om eens uit te zoeken wat die diagnose nu precies inhoudt en je hier dus in verdiepen. Je kan uit gaan zoeken wat voor dingen voor jou en je omgeving belangrijk is. Of je kan ervoor kiezen om in een hoekje weg te duiken. Onthoud dat je die keuze hebt. En dat dat vrijheid is. In haar puurste vorm. 

 

Vrijheid is een keuze hebben. Zelfs al is het nog zo zwaar, jij hebt de controle over hoe je je voelt. Je hebt een keuze. Altijd.

 

Tot volgende week!

Isabelle

NLD and freedom. Yes, really, freedom.

Last Monday it was 75 years ago that Auschwitz concentration and extermination camp was liberated. January 27, 1945. The beginning of the end of the Second World War that began in 1939.

2020 is the year that the Second World War ended 75 years ago. That is special. Because freedom is not obvious, even though it sometimes seems that way. Freedom is a privilege. And it is special that most people can live in freedom. Unfortunately, it is still not peace everywhere in the world. There are still people who have to flee, leave everything behind to live in freedom. That is bad and should not be. That is why it is important that we, as free people, help others where we can. And in addition, commemorate. Commemorate what happened during the Holocaust. And especially remember that the horrors of the Holocaust did not come from the sky. Little by little the persecution of the Jews became worse and it went on. People became indifferent. And indifference can easily turn up. So let's all try to be understanding. Of course that is sometimes difficult, but try it. Do not be indifferent and show understanding to someone else.

 

And what is the link with NLD here?

Very simple actually. That we are free will probably also ensure that we could go to a psychologist and thus be diagnosed with NLD.

Because we are free, there are people who are trained in NLD.

Because we are free, there are lesson programs that are adapted for children with NLD.

And because we are free, I had the opportunity to set up The NLD Plan.

 

So freedom is important. It ensures that you can be who you want to be and that you can give substance to that yourself. You decide what your life looks like, not another. And if something is imposed on you, such as a diagnosis, you have the freedom to deal with it the way you want.

You have a choice. Always. So suppose you just received the NLD diagnosis. Yes, of course you might feel defeated. And that is also allowed. You can be angry / sad / disappointed. But remember that you have a choice. Here too. You can choose to continue to feel bad, but you can also choose to find out what that diagnosis actually entails and to delve into it. You can find out what kind of things are important to you and your environment. Or you can choose to dive into a corner. Remember that you have that choice. And that that is freedom. In its purest form.

 

Freedom is having a choice. Even if it is still so heavy, you are in control of how you feel. You have a choice. Always.

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.