Voornemens

Gepubliceerd op 1 januari 2020 om 23:44

3.. 2.. 1..

GELUKKIG NIEUWJAAR!!

 

Door het hele land is gisteren deze tekst weer veelvuldig herhaald, omdat de aarde weer precies een rondje om de zon heeft gedraaid. 

 

De inhuldiging van een nieuw jaar staat gelijk aan aftellen, champagne, samen zijn met mensen, heel veel chaos en prikkels, oliebollen en nog wat andere gebruiken.

Eén daarvan is het maken van voornemens voor het nieuwe jaar, en dat is grappig.

 

Voornemens zijn dingen die je van plan bent te doen in het nieuwe jaar, zoals naar de sportschool gaan, stoppen met roken of iedere ochtend een glas water drinken. Al deze voorbeelden zijn routines.

Er wordt gezegd op de Wikipedia van NLD, dat routines opbouwen lastig is, en daar ben ik het zelf grondig mee eens. Ik vind het ontzettend moeilijk om iets nieuws te beginnen, en vooral om daarmee door te gaan. Alsnog heb ook ik een voornemen bedacht, en ik zal jullie meenemen in het proces.

 

NLD'er zijnde, ben ik een taalfanaat. De Nederlandse, maar ook de Engelse, Franse en Spaanse taal vind ik geweldig, in de breedste manier. Van woordgrappen tot lange (on)logische woorden, tot overeenkomsten in verschillende talen, ik ben ermee bezig. Ook heb ik een wens om nóg meer talen te leren. Wat ik echter moeilijk vind, is om niet in schoolverband een taal te leren. Ik heb duolingo (een taalleerapp) geprobeerd, maar dat begon me te vervelen, en met mensen praten ging me ook niet snel genoeg.

Om deze reden heb ik besloten om mijn voornemen over taal te laten gaan, de Italiaanse taal welteverstaan.

 

Beginnend vandaag, ga ik 25 dagen lang, iedere dag de tegenwoordigetijdvervoeging van een werkwoord leren, met de betekenis erbij. Hiervoor heb ik de 25 meest gebruikte werkwoorden van de Italiaanse taal opgezocht.

Vandaag begin ik met zijn, essere

 

Sono

Sei

È

Siamo

Siete

Sono

 

Dit rijtje ga ik stampen, zo goed, dat ik 'm niet meer vergeet. En dat 25 dagen lang.

Op deze manier leer ik snel en efficiënt een basis, en kan ik me daarna bezighouden met zelfstandig naamwoorden. Zo kan ik snel beginnen met zinnen vormen.

Door zo aan de slag te gaan, 

heb ik een eindstreep in zicht, doordat 25 dagen niet belachelijk lang is, 

doe ik iets wat ik leuk vind,

En ben ik mezelf aan het verbeteren.Op het moment dat je aan die 3 criteria voldoet bij het maken van een voornemen, denk ik dat je een goede kans maakt op het halen van de eindstreep. Dit zal zorgen voor voldoening ten top. Wees trouwens niet teleurgesteld als je een keer je doelstelling niet haalt! Dan is er de volgende dag gewoon weer een mogelijkheid om het op te pakken.

 

Als je dit nou leuk lijkt, zou ik nu snel een voornemen verzinnen, en daarmee aan de slag gaan. Tijd om de beste versie van jezelf te worden, je kan het!

 

Voor nu, de allerbeste wensen voor 2020 van ons allemaal, maak er het beste van!!

Ciao,

Yip.Sono

Sei

È

Siamo

Siete

Sono

 

 

 

3 .. 2 .. 1 ..

HAPPY NEW YEAR !!

 

Yesterday this text was repeated many times throughout the country, because the earth rotated around the sun again.

 

The inauguration of a new year means counting down, champagne, being together with people, lots of chaos and other traditions

One of them is making resolutions for the new year, and that's funny.

 

You intend to do things in the new year, such as going to the gym, quitting smoking or drinking a glass of water every morning. All these examples are routines.

It is said on NLD's Wikipedia that it is difficult to build routines, and I thoroughly agree with that. I find it incredibly difficult to start something new, and especially to continue with it. Yet I too have come up with an intention, and I will take you along in the process.

 

Being an NLD person, I am a linguist by heart. I love the Dutch, but also the English, French and Spanish languages ​​in the broadest way. From word jokes to long (il)logical words, to similarities in different languages, I'm working on it. I also have a desire to learn even more languages. However, what I find difficult is learning a language in a out-of-school context. I tried duolingo (a language learning app), but I was bored, and learning by talking to people wasn't going fast enough.

For this reason I have decided to let my resolution be about language, that is to say the Italian language.

 

Starting today, I am going to learn the present-day conjugation of a verb for 25 days, with the meaning attached to it. For this I searched the 25 most used verbs of the Italian language.

Today I start with "to be"; essere

 

Sono

Sei

È

Siamo

Siete

Sono

 

I am going to repeat this verb, so much, that I won't never forget it. And that for 25 days.

This way I'll reach a basic level quickly and efficiently, and after that I can deal with nouns. This way I can quickly start forming sentences.

By getting started like this,

I have a finish line in sight, because 25 days is not ridiculously long,

I do something I like,

I am improving myself.The moment you meet those 3 criteria when making an intention, I think you have a good chance of achieving the finish line. This will ensure satisfaction. By the way, don't be disappointed if you don't reach your goal once! Then there is just another opportunity to pick it up the next day.

 

If you think this would be fun, quickly come up with a resolution and start working with it. Time to become the best version of yourself, you can do it!

 

For now, the best wishes for all of us for 2020, make the best of it !!

Ciao,

Yip.

 

Sono

sei

È

Siamo

Siete

Sono

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.