Jij bent oké! - You are okay!

Gepubliceerd op 9 oktober 2019 om 16:24

Jij bent oké! Dat is de titel van de post van vandaag. Misschien een beetje raar zo op het eerste gezicht. Iedereen weet toch wel dat 'ie oké is? Ik bedoel, als je niet ziek bent en je gezond bent, ben je oké toch?

Dat is niet altijd helemaal waar. Je kunt lichamelijk wel gezond zijn, maar geestelijk kun je je best rot voelen. En dat is normaal. Iedereen voelt zich weleens rot. Zelfs de mensen met de grootste carrière hebben weleens een off-day.

 

Maar het is niet goed als je dagen aan een stuk zo'n off-day hebt. 

De poll van vorige week ging over hoe tevreden je met jezelf was. Ik zag dat er ook mensen waren die op 'niet echt' of 'helemaal niet' hadden gestemd. Vandaar dat de blogpost deze week over tevreden zijn met jezelf gaat. Deze post is voor iedereen die het even moeilijk heeft. 

Ten eerste:

jij bent echt goed zoals je bent! Nee, je bent niet stom, lelijk, dom of oninteressant. Ieder mens heeft zijn/haar eigen bijzondere verhaal. Iedereen is anders. En precies omdat iedereen anders is, gaan we aan onszelf twijfelen. Vaak denk je "Zijn haar schoenen niet mooier dan die van mij?", "Zou hij beter scoren op die toets dan ik?" en "Waarom lijkt iedereen toch zo gelukkig?" 

Denk je eens in dat iedereen zo kan denken. Jij kan naar anderen kijken en dit soort gedachtes hebben, maar andere kunnen ook naar jou kijken en deze gedachtes hebben. Jij bent misschien bang voor andere mensen, maar grote kans dat zij net zo bang zijn voor jou als jij voor hen. 

En waarom zijn we dan allemaal zo bang voor elkaar?

Ik denk dat dat komt doordat iedereen perfect wil zijn. En dan bedoel ik perfect als in: de nieuwste schoenen hebben, een relatie hebben (of juist niet), de nieuwste telefoon hebben, goed scoren op toetsen enzovoorts. 

Maar eigenlijk is iedereen al perfect. Je bent namelijk goed zoals je bent. Alleen vergeten een heleboel mensen dit. Zoals ik al zei, is iedereen anders. Iedereen vindt andere dingen leuk, iedereen ziet er anders uit en iedereen studeert op een andere manier. Niemand is hierin hetzelfde. En precies dit maakt dat jij onzeker kan worden. Doordat je zoveel verschillende dingen ziet, maak je je zorgen over wat jij doet, wie jij bent en of wat jij wil wel 'goed' is.

Maar iedereen denkt weleens zo. En iedereen voelt zich weleens imperfect vergeleken met anderen. De kunst is om niet meer zo te denken. Jij bent jij. Niemand is zoals jij. Niemand wordt zoals jij. Er is maar één jij. Je hoeft jezelf niet te vergelijken met anderen. Dat heeft zelfs geen zin, want zij zijn niet zoals jij en dat zullen ze ook nooit worden. Ja, je kan dingen zoals huiswerkmethodes of studiemethodes van mensen overnemen, maar omdat iedereen zijn eigen persoonlijkheid heeft, kun je nooit iemand anders worden. En dus kan iemand anders ook nooit zoals jij worden.

 

Als er dus maar één jij is, dan ben je echt oké zoals je bent. Je bent immers niet met iemand anders te vergelijken. 

Hoe word je dan tevreden met jezelf?

Je moet jezelf leren accepteren zoals je bent. Accepteer dus dat je een moedervlek in je nek hebt zitten, precies op die plek die zo opvalt. Accepteer dat je vaak na 5 minuten al afgeleid bent als je een toets moet leren. Accepteer dat je soms heel emotioneel bent en bij elk filmpje waar kittens in te zien zijn, moet huilen. Jezelf accepteren klinkt misschien heel moeilijk en het gaat waarschijnlijk ook niet van de een op de andere dag.

Het helpt al heel veel als je elke dag elke keer dat je langs de spiegel loopt, jezelf even aankijkt en zegt "Haaaaaaiiiiiii, ik ben oké!" Ja, die 'haaaaaaiiii' heb ik expres zo geschreven. Het hoeft namelijk niet zo serieus. Natuurlijk mag dat! Natuurlijk mag je ook gewoon "Ik ben oké" zeggen. Maar omdat het nogal akward kan zijn in het begin, kun je prima een gekke bek trekken naar je spiegelbeeld en "Haaaaaiiiii" zeggen. Je hoeft natuurlijk niet persé langs een spiegel te lopen om tegen jezelf te zeggen dat je oké bent. Je kan het ook gewoon in jezelf zeggen als je daar behoefte aan hebt. En ja, ik doe dit soms ook. Ook al ben ik tevreden met mezelf, soms heb ik dit ook nodig. En dat is niet erg. 

Wil het echt niet lukken?

Probeer dan te praten met iemand die je vertrouwt en vertel hem of haar over je gevoelens. Natuurlijk mag je ook altijd met één van ons praten! Je kunt ons bereiken via dit e-mailadres: info@hetnldplan.nl Wij zijn er altijd om te luisteren en te helpen. Stel, je komt er niet uit. Niet met hulp van iemand die je vertrouwt, niet met hulp van ons, dan zijn er altijd psychologen beschikbaar. Zij zijn gespecialiseerd in mensen helpen en kunnen jou ook helpen!

 

Ik hoop ontzettend dat je iets aan deze blogpost hebt gehad! 

Take care!

 

Isabelle

 

Aan het gedichtje bovenaan de pagina heb ik vroeger als meisje van ongeveer 12 jaar veel gehad. Ook al staat er een spellingsfoutje in, het blijft mooi en helemaal waar!

You are okay! That is the title of today's post. Maybe a bit strange at first sight. Everyone knows that he's okay right? I mean, if you're not sick and you're healthy, then you are okay right?

That is not always true. You can be healthy physically, but mentally you can feel bad. And that is normal. Everyone feels bad sometimes. Even the people with the biggest careers sometimes have an off-day.

 

But it's not good if you have off-day for days on end.

Last week's poll was about how satisfied you were with yourself. I also saw that there were people who voted for 'not real' or 'not at all'. That is why this week's blog post is about being satisfied with yourself. This post is for everyone who has a hard time.

First:

you are really good the way you are! No, you're not stupid, ugly, stupid or uninteresting. Every person has his / her own special story. Everybody is different. And precisely because everyone is different, we are going to doubt ourselves. Often you think "Are her shoes not more beautiful than mine?", "Would he score better on that key than me?" and "Why does everyone seem so happy?"

Imagine that everyone can think that way. You can look at others and have these kinds of thoughts, but others can also look at you and have these thoughts. You may be afraid of other people, but there is a good chance that they are as afraid of you as you are of them.

And why are we all so afraid of each other?

I think that is because everyone wants to be perfect. And I mean perfect as in: having the latest shoes, having a relationship (or not), having the latest phone, scoring well on keys and so on.

But actually everyone is already perfect. You are good the way you are. Only a lot of people forget this. Like I said, everyone is different. Everyone likes different things, everyone looks different and everyone studies differently. No one is the same here. And this is precisely what makes you insecure. Because you see so many different things, you worry about what you do, who you are and whether what you want is 'good'.

But everyone thinks that way sometimes. And everyone sometimes feels imperfect compared to others. The trick is not to think like that anymore. You are you. Nobody is like you. Nobody gets like you. There is only one you. You don't have to compare yourself with others. That doesn't even make sense, because they are not like you and they will never be. Yes, you can adopt things like homework methods or study methods from people, but because everyone has their own personality, you can never become someone else. And so someone else can never become like you.

 

So if there is only one you, then you are really okay as you are. After all, you cannot be compared to anyone else.

 

How do you become satisfied with yourself?

You must learn to accept yourself as you are. So accept that you have a birthmark in your neck, exactly at the place that stands out. Accept that you are often distracted after 5 minutes if you have to learn a test. Accept that sometimes you are very emotional and that every movie where kittens can be seen has to cry. Accepting yourself may sound very difficult and it probably doesn't happen overnight.

It helps a lot if you look at yourself every day every time you walk past the mirror and say "Haaaaaaiiiiiii, I'm fine!" Yes, I deliberately wrote that 'haaaaaaiiii' like that. It doesn't have to be that serious. Of course you can! Of course you can also just say "I'm okay". But because it can be quite akward in the beginning, you can easily pull a crazy mouth at your reflection and say "Haaaaaiiiii". Of course you don't have to walk past a mirror to tell yourself that you're okay. You can also just say it in yourself if you need it. And yes, I sometimes do this too. Even though I am satisfied with myself, sometimes I also need this. And that's okay.

Does it really not work?

Then try talking to someone you trust and tell him or her about your feelings. Of course you can always talk to one of us! You can reach us via this e-mail address: info@hetnldplan.nl We are always here to listen and help. Suppose you can't get out. Not with help from someone you trust, not with help from us, then psychologists are always available. They specialize in helping people and can help you too!

 

I very much hope you have benefited from this blog post!

Take care!

 

Isabelle

The poem below is written in Dutch. It meant much to me when I was about 12 years old. Unfortunately, the translation in English is less beautiful than in Dutch
But still. This is what it says:

Are you different from another?
Yes of course, you are you
Because you were created separately.
From another pile of clay.

Feel free to look in the mirror.
To the artwork that you are.
Your face, your body and members,
your character, your talent.

See, you are a miracle.
Nothing about you is boring and gray.
Just be you and stay special.
Just sing your own way.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.