NLD en de zomervakantie / NVLD and the summer holidays

Gepubliceerd op 20 juli 2022 om 19:42

Fijne vakantie!

Ja, het is weer zover. De zomervakantie is (bijna) aangebroken. Een tijd zonder school, werk en stress van buitenaf. Dat klinkt ideaal! Toch? Het kan heel fijn zijn om vakantie te hebben. Je hebt eindelijk weer tijd voor de dingen die je écht leuk vindt om te doen.

Alles heeft zo zijn schaduwkanten en dat geldt ook voor de zomervakantie. De zomervakantie kan soms ook moeilijk zijn. Zeker als je NLD hebt. Misschien dat je hier nog nooit last van hebt gehad. Dan is deze blogpost misschien niet de meest toepasselijke post voor jou (natuurlijk mag je verder lezen!). Maar mocht je nou benieuwd zijn naar wat ik bedoel of jezelf wel herkennen in 'de zomervakantie lastig vinden', lees dan vooral verder!

In de zomervakantie valt je vaste structuur weg

Dit is de grootste reden. Je vaste structuur valt weg. De dingen die je normaal altijd deed, doe je nu tijdelijk niet meer en dat zorgt ervoor dat je dagen er heel anders uit gaan zien. Hieronder zal ik in kopjes uitwerken wat er allemaal kan veranderen als je vaste structuur wegvalt.

Je dagen zien er anders uit

Je dagen zien er natuurlijk anders uit in de zomervakantie. Je gaat misschien op vakantie (hoewel dat nu natuurlijk anders kan zijn vanwege het coronavirus) of je bent veel thuis. Je gaat niet meer naar je werk of naar school. Hierdoor worden je dagen leger en langer. Het kan hierom helpen om toch dingen in te gaan plannen. Ga bijvoorbeeld de natuur in; naar zee, het bos, een meer, een park, wat dan ook. Of spreek af met vrienden en vriendinnen. Zo worden je dagen weer wat meer gevuld en kun je waarschijnlijk makkelijker je draai terugvinden.

Je verliest overzicht en voelt je onrustig

Dit kan gebeuren als je dagen leeg worden. Je weet dan niet goed meer wat je kan doen en de dingen die je hebt ingepland, dwalen rond door je hoofd, maar wanneer ze plaatsvinden weet je eigenlijk niet precies. Dit kan heel vervelend zijn. Het kan je helpen om een planning te maken of een schema met daarop wat je gaat doen. Zo krijg je weer wat overzicht en voel je je rustiger. Overzicht zorgt namelijk vaak voor meer rust in zowel je hoofd als lichaam. Probeer een routine in je dagen te creëren. 

Je gaat je vervelen

Je weet niet meer wat je kan doen. Je hebt alles al gedaan wat je normaal gesproken leuk vindt, maar je hebt er nu gewoon echt helemaal geen zin meer in. Al je hobby's heb je uitgeprobeerd (of je had daar niet eens zin in) en nu lig je maar op je bed of de bank naar het plafond te staren. Wat tegen de verveling kan helpen (ja, dit heb je waarschijnlijk al 100 keer gehoord), is nieuwe hobby's uitproberen. Of natuurlijk je oude hobby's weer eens proberen als je dat nog niet had gedaan. Als je iets vindt wat je leuk vindt om te doen, ga je je beter voelen en wordt je vakantie vanzelf leuker. En vooral; de verveling gaat weg! Inspiratie voor nieuwe hobby's kun je vinden op bijvoorbeeld Pinterest of YouTube. Ga ook eens de natuur in en verwonder je over hoe mooi de wereld is!

Je krijgt heimwee naar het 'normale' leven

Je begint weer te verlangen naar het 'normale' dagelijks leven. Gewoon weer werken of naar school gaan. In het 'normale' leven is alles (voor een groot deel) ingepland en gaan de dingen voor je gevoel meer vanzelf. Uiteindelijk kun je zo'n heimwee naar het normale leven krijgen dat je het normale leven gaat verheerlijken. Probeer dit een beetje te voorkomen. In het normale leven zijn er ook dingen die je niet leuk vindt. Het kan helpen om sommige dingen uit het normale leven ook mee te nemen naar het vakantieleven. Sta je normaal altijd om 8:30 uur op? Doe dat in de vakantie ook. Het kan ook helpen om leuke dingen in te plannen (ja dat heb ik nu al vaker gezegd, maar het helpt echt). Dan leid je jezelf af en merk je dat het best leuk is om vakantie te hebben!

Je kan op vakantie je draai niet vinden

Je bent op vakantie, maar je vindt het eigenlijk niet echt leuk. Je hebt misschien heimwee of je kan gewoon je draai niet vinden. Dat is natuurlijk heel naar. En geloof me, ik heb het ook meegemaakt. Ik heb ontzettend last gehad van heimwee op vakantie. Wat mij hielp, was als ik wel contact met de mensen thuis kon hebben. Als ik bijvoorbeeld via WhatsApp of gewoon bellen contact kon hebben, voelde ik me een stuk beter. Verder probeer ik de dingen van thuis mee te nemen. Bijvoorbeeld mijn eigen kussen en mijn hobby's. Fotografie is één van mijn hobby's, dus neem ik mijn camera mee. Probeer op vakantie ook de dingen te doen die je thuis doet. Bouw hier een routine in op. Ga niet te lang weg zodat de heimwee te overzien is. Als het echt heel erg is, kun je er ook voor kiezen om dichtbij op vakantie te gaan. Maximaal 80 kilometer van thuis bijvoorbeeld.

 

Ik hoop dat de tips die in deze kopjes te lezen waren, je een beetje kunnen helpen. De zomervakantie kan lastig zijn als je NLD hebt, maar onthoud; het is maar tijdelijk. Probeer er wel het beste van te maken, want het is tenslotte zomer! 

 

!Het NLD-Plan heeft ook vakantie. Van 23 juli tot en met 23 augustus verschijnen er geen blogposts. Wel blijven we uploaden op Instagram en Facebook. Volg ons daar: @hetnldplan  Mocht er nu iets zijn en je wil graag contact met ons opnemen, dan kan dat natuurlijk altijd! Je kan ons e-mailen (info@hetnldplan.nl) of contact met ons opnemen via social media!

 

Een hele fijne vakantie en tot 24 augustus!

Isabelle

Happy Holidays!

Yes, it's that time again. Summer vacation has (almost) arrived. A time without school, work and outside stress. That sounds ideal! However? It can be very nice to have a holiday. You finally have time for the things you really enjoy doing.

Everything has its shadow sides and that also applies to the summer holidays. Summer holidays can also be difficult at times. Especially if you have NVLD. Maybe you have never been bothered by this. Then this blog post may not be the most appropriate post for you (of course you can read on!). But if you are curious about what I mean or recognize yourself in 'finding the summer vacation difficult', then please read on!

During the summer holidays, your permanent structure will disappear

This is the biggest reason. Your fixed structure is lost. The things you normally used to do now are temporarily not done anymore and that makes your days look very different. Below I will work out in headlines what can change if your fixed structure is lost.

Your days look different

Your days naturally look different during the summer holidays. You may go on vacation (although this may of course be different now because of the corona virus) or you may be at home a lot. You no longer go to work or school. This will make your days emptier and longer. It can help to plan things anyway. For example, go into nature; to the sea, the forest, a lake, a park, whatever. Or meet up with friends. This will fill your days a bit more and it will probably be easier to find your way back.

You lose overview and feel restless

This can happen if your days become empty. You don't remember what you can do and the things you have planned wander through your head, but when they take place you don't really know exactly. This can be very annoying. It can help you make a schedule or a schedule with what you are going to do. This gives you some overview and you feel calmer. Overview often provides more rest in both your head and body. Try to create a routine in your days.

You get bored

You don't remember what you can do. You've already done everything you normally enjoy, but you just don't feel like it at all. You have tried all your hobbies (or you did not even feel like it) and now you are just lying on your bed or sofa staring at the ceiling. What can help against boredom (yes, you've probably heard this 100 times) is trying out new hobbies. Or, of course, try your old hobbies again if you haven't already. If you find something you like to do, you will feel better and your holiday will automatically become more fun. And especially; the boredom goes away! You can find inspiration for new hobbies on Pinterest or YouTube. Go out into nature and marvel at how beautiful the world is!

You get homesick for 'normal' life

You start to long for 'normal' daily life again. Just work again or go to school. In 'normal' life, everything is (largely) planned and things feel more automatic. Ultimately, you can become so homesick for normal life that you will glorify normal life. Try to avoid this a little. In normal life, there are also things you don't like. It can help to bring some things from normal life to the holiday life. Do you normally always get up at 8:30 AM? Do that during the holidays too. It can also help to plan nice things (yes, I have said that before, but it really helps). Then you distract yourself and find that it is quite nice to have a holiday!

You can't find your way on vacation

You're on vacation, but you don't really like it. You may be homesick or you just can't find your way around. That is of course very bad. And believe me, I've also experienced it. I had a lot of homesickness on vacation. What helped me was if I could have contact with people at home. For example, if I could get in touch via WhatsApp or just calling, I would have felt a lot better. I also try to take things from home with me. For example my own pillow and my hobbies. Photography is one of my hobbies, so I take my camera with me. On vacation, try to do the things you do at home. Build a routine in this. Do not leave too long so that the homesickness is manageable. If it's really bad, you can also choose to go on holiday close by. A maximum of 50 miles from home, for example.

 

I hope the tips provided in these headings can help you a bit. Summer vacation can be tricky if you have NLD, but remember; it is only temporary. Try to make the best of it, because it is summer after all!

 

The NLD Plan also has a holiday. No blog post will be published from July 23 until August 24. We will continue to upload on Instagram and Facebook. Follow us there: @hetnldplan If there is anything now and you would like to contact us, you can of course always! You can email us (info@hetnldplan.nl) or contact us via social media!

 

Have a great holiday and until August 24!

Isabelle

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.