Prikkelgevoeligheid - Stimulus sensitivity

Gepubliceerd op 27 november 2019 om 20:11

Tja, prikkels. Je hebt er vast wel eens van gehoord. En als je er nog nooit van hebt gehoord, heb je het zeker wel eens gevoeld.

Prikkels zou je kunnen omschrijven als alle signalen die in je hersenen binnenkomen. Dus stel: je zit op school, in de klas. Je hoort de leerkracht praten, kinderen tikken met hun pen op hun tafel, anderen kletsen, de bladzijden van je boek ritselen en buiten regent het dat het giet. Dat zijn allemaal prikkels die in je hersenen binnenkomen. Soms zijn al die prikkels een beetje te veel van het goede. Als dat zo is, kun je overprikkeld raken. En dat kan heel vervelend zijn.

Vandaag gaan we het hebben over hoe je overprikkeling tegen kan gaan. 

 

1. Als je overprikkeld bent, kun je je heel onrustig voelen. Het is belangrijk om dan een rustig plekje op te zoeken. Ga bijvoorbeeld even iets lezen of een stukje wandelen. Zo krijg je weer wat rust in je hoofd.

2. Het kan gebeuren dat je zo onrustig wordt, dat je niet weet wat je met jezelf aanmoet. Dit is dus een stap erger dan je gewoon onrustig voelen. Als dit gebeurt, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar buiten te lopen en een rondje te wandelen. Op deze manier word je wat rustiger.

3. Als je nog niet overprikkeld bent, maar het wel aan voelt komen, kan het ook verstandig zijn om even iets voor jezelf te gaan doen. Doe iets wat je leuk vindt om te doen. Bijvoorbeeld lezen of tekenen. Gamen zorgt voor nieuwe prikkels dus probeer dat niet te doen. Mocht je niks kunnen bedenken, kun je altijd een rondje gaan lopen. 

4. Heb je op school of op je werk of thuis vaak last van (beginnende) overprikkeling? Bespreek dit dan met je leerkracht/mentor, baas of ouders/broers/zussen/partner. Op deze manier kan je omgeving rekening met je houden. Als je het moeilijk vindt om erover te praten, zou je het ook op kunnen schrijven en op deze manier de persoon informeren. 

 

Hooggevoeligheid (HSP)

Het komt steeds meer voor dat mensen extra gevoelig zijn voor prikkels. Deze mensen kun je ook hooggevoelig noemen (HSP). Ook ik ben hooggevoelig. 

Dit zijn een aantal kenmerken die je kunt hebben als je hooggevoelig bent:
- Je neemt de dingen gedetailleerder waar

- Je bent erg gevoelig voor prikkels waardoor je je niet altijd op je gemak voelt

- Je hebt meer moeite met prikkels en indrukken verwerken en hebt meer tijd nodig om deze te verwerken

- Je voelt stemmingen en sferen goed aan. Dit kan er voor zorgen dat je je niet op je gemak voelt terwijl je daar geen duidelijke verklaring voor kan vinden

- Je kan eerder last hebben van stress (dit hoeft dus niet!)

 

Wil je meer weten over hooggevoeligheid? Dan kun je op deze site terecht: https://www.hooggevoelig.nl/wat_is_hsp/

Denk je dat je hooggevoelig bent, maar weet je het niet zeker? Ga dan in gesprek met iemand die je vertrouwt of met je huisarts. Als je ergens mee zit, is het altijd goed om er met iemand over te praten. Praten lucht op.

 

Ik hoop dat je iets aan deze blogpost hebt gehad!

Tot volgende week!

Isabelle

 

 

Well, incentives. You must have heard of it. And if you have never heard of it, you have certainly felt it.

You could describe stimuli as all the signals that enter your brain. So suppose you are in school, in the classroom. You hear the teacher talk, children tap their pen on their table, others chat, the pages of your book rustle and it rains outside it pours. These are all stimuli that enter your brain. Sometimes all these incentives are a bit too much of a good thing. If that is the case, you can get overwhelmed. And that can be very annoying.

Today we are going to talk about how you can prevent stimulation.

 

1. If you are over-stimulated, you can feel very restless. It is important to look for a quiet place. For example, go and read something or go for a walk. That way you get some peace of mind again.

2. It can happen that you become so restless that you don't know what to do with yourself. So this is a step worse than just feeling restless. If this happens, it is important to walk outside as quickly as possible and take a walk. In this way you become a bit calmer.

3. If you are not yet over-stimulated, but you feel it coming, it may also be wise to do something for yourself. Do something you enjoy doing. For example reading or drawing. Gaming provides new incentives so don't try to do that. If you can't think of anything, you can always go for a walk.

4. Do you often suffer from (starting) stimulation at school or at work or at home? Then discuss this with your teacher / mentor, boss or parents / brothers / sisters / partner. This way your environment can take you into account. If you find it difficult to talk about it, you could also write it down and inform the person in this way.

 

High sensitivity (HSP)

It is increasingly the case that people are extra sensitive to incentives. You can also call these people highly sensitive (HSP). I am also highly sensitive.

These are some of the features that you can have if you are highly sensitive:
- You observe things in more detail
- You are very sensitive to stimuli, which means that you do not always feel at ease

- You have more difficulty with processing incentives and impressions and you need more time to process them

- You feel moods and atmospheres well. This can make you feel uncomfortable while you cannot find a clear explanation for it

- You can suffer from stress earlier (this is not necessary!)

 

Do you want to know more about high sensitivity? Then you can visit this site: https://hsperson.com/Do you think you are highly sensitive, but you are not sure? Then talk to someone you trust or your doctor. If you're bothered about something, it's always good to talk to someone about it. By talking you often feel better.

 

I hope you have benefited from this blog post!

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.