Executieve functies/ Executive functions

Gepubliceerd op 26 oktober 2022 om 15:25

Hallo allemaal,

Vandaag kies ik ervoor om weer een ‘ouderwetse’ blogpost met jullie te delen. We gaat het hebben over executieve functies. Misschien heb je al eens van deze term gehoord, misschien ook niet. Ik ga je uitleggen wat executieve functies zijn, ik ga je vertellen welke moeilijkheden je kunt ervaren als je NLD hebt met betrekking tot je executieve functies, ik ga je mogelijke krachten benoemen en natuurlijk ga ik ook tips geven. Lees je gezellig mee?

Allereerst vraag één: wat zijn executieve functies? Kort gezegd zijn executieve functies functies in de hersenen die nodig zijn om een taak doelgericht uit te voeren waarbij je tussentijds je handelen aanpast aan de situatie. Er zijn elf executieve functies:

 • Reactie inhibitie: nadenken voordat je iets doet
 • Werkgeheugen: je kunt informatie onthouden, ook tijdens een moeilijke taak
 • Zelfregulatie: omgaan met je emoties
 • Volgehouden aandacht: je aandacht vasthouden, ook als je moe bent of wordt afgeleid
 • Taakinitiatie: zonder uitstel aan een taak beginnen
 • Planning: een plan maken met onderscheid tussen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is
 • Organisatie: structuur aanbrengen in je plan/planning
 • Timemanagement: inschatten hoeveel tijd iets kost en jezelf aan tijdschema’s en deadlines houden
 • Doorzettingsvermogen: doorgaan met een taak, ook bij tegenslag
 • Flexibiliteit: jezelf aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Metacognitie: een stapje terug kunnen zetten om een situatie te overzien, zodat je nieuwe keuzes kunt maken en jezelf kunt bijsturen indien nodig.

Iedereen kan ook moeite ervaren met een bepaalde executieve functie, zowel met als zonder NLD. Ook kan het per situatie verschillend zijn of en in welke mate je moeilijkheden ervaart met een of meerdere executieve functies. Over algemeen kun je wel zeggen als je met een of meerdere executieve functies moeilijkheden ervaart in verschillende situaties op verschillende momenten dat er iets aan de hand is. Dat is absoluut niet erg, dat vooropgesteld! Je mag je leven lang leren, dus geen zorgen. Als je NLD hebt, komt het vaker voor dat je moeite ervaart op het gebied van zelfregulatie, taakinitiatie, planning, organisatie, timemanagement en flexibiliteit. Mocht je bij jezelf merken dat je vastloopt op een of meerdere executieve functies, is het goed om hiervoor hulp in de schakelen. Je executieve functies heb je namelijk op alle vlakken in het leven nodig, dus als je ervoor kiest hierin te investeren, kan je dat echt verder helpen. Soms kan het ook zo zijn dat bepaalde executieve functies bij jouw minder sterk ontwikkeld blijven, ook na intensief oefenen. Dat is niet erg, dan is het vooral een kwestie van accepteren en manieren vinden om hiermee om te gaan. En nogmaals, dat is ook prima. Als jij jouw sterkte en zwakke kanten kent en hiernaar handelt, is er niks aan de hand. Naast de moeilijkheden zijn er ook krachten te benoemen. Mensen met NLD hebben over het algemeen vaak een goed werkgeheugen en een groot doorzettingsvermogen. Dat zijn mooie krachten waar je trots op mag zijn!

Tot slot wil ik een paar tips met je delen. Het kan helpend zijn om te zorgen voor een vaste structuur in je dag. Daarbij kan het helpend zijn om voor jezelf een miniplanning te maken op een briefje en deze in je zak te stoppen, dan kun je ieder moment van de dag kijken naar je planning. Als je het schrijven in woorden niet prettig vindt, kan het gebruik van kleine picto’s ook helpend zijn. Daarnaast kan het helpend zijn om een timer in te stellen als je aan een taak begint. Stel je stelt de timer in op 15 minuten, na dat kwartiertje sta je op van je stoel, loop je een rondje door de kamer en daarna werk je weer 15 minuten. Natuurlijk kun je de timer ook voor een langere tijd instellen, maar het idee is om de tijd af te bakenen en zichtbaar te maken. Dat zorgt voor overzicht, kan helpen bij beter timemanagement en helpt bij taakinitiatie. Als je merkt dat je werkgeheugen snel vol is, kan het helpen om informatie niet alleen auditief tot je te nemen maar er ook een plaatje bij te maken/zoeken. Een korte samenvatting per onderdeel van bijvoorbeeld een vergadering maken kan ook helpen om meer overzicht te krijgen en ervoor te zorgen dat het werkgeheugen minder overbelast raakt. Ook kan het helpen om ezelsbruggetjes te gebruiken.

Ik hoop dat deze blogpost je inzicht heeft gegeven in wat executieve functies zijn, welke moeilijkheden en krachten je kunt ervaren als je NLD hebt in relatie tot de executieve functies en hopelijk heb je iets aan de tips. Ik wens je een fijne woensdag.

Groetjes Kelly

Hello everyone,

Today I choose to share another 'old-fashioned' blog post with you. We're going to talk about executive functions. Maybe you've heard of this term before, maybe you haven't. I'm going to explain what executive functions are, I'm going to tell you what difficulties you can experience when you have NVLD with regard to your executive functions, I'm going to name your possible powers and of course I'm also going to give tips. Do you enjoy reading?
First question one: what are executive functions? In short, executive functions are functions in the brain that are necessary to perform a task purposefully, whereby you adapt your actions to the situation in the meantime. There are eleven executive functions:

 • Response inhibition: think before you act
 • Working memory: you can remember information, even during a difficult task
 • Self-regulation: dealing with your emotions
 • Sustained attention: holding your attention, even when you are tired or distracted
 • Task initiation: without delay starting a task
 • Planning: making a plan with a distinction between what is important and what is less important
 • Organisation: structure your plan/schedule
 • Time management: estimate how much time something will cost and stick to time schedules and deadlines
 • Perseverance: keep going with a task, even in the face of setbacks
 • Flexibility: adapting yourself to changing circumstances
 • Metacognition: being able to take a step back to oversee a situation, so that you can make new choices and adjust yourself if necessary

Anyone can also experience difficulty with some executive function, both with and without NVLD. It can also differ per situation whether and to what extent you experience difficulties with one or more executive functions. In general you can say if you experience difficulties with one or more executive functions in different situations at different times that something is wrong. That's not a bad thing at all, provided that! You can learn all your life, so don't worry. If you have NVLD, you are more likely to experience difficulty in self-regulation, task initiation, planning, organization, time management, and flexibility. If you find yourself getting stuck on one or more executive functions, it is good to get help for this. You need your executive functions in all areas of life, so if you choose to invest in this, you can really help it further. Sometimes it can also be the case that certain executive functions remain less developed in you, even after intensive practice. That's okay, then it's mainly a matter of accepting it and finding ways to deal with it. And again, that's fine too. If you know your strengths and weaknesses and act accordingly, there is nothing to worry about. In addition to the difficulties, there are also strengths. People with NVLD generally have a good working memory and great perseverance. Those are beautiful powers that you can be proud of! Sometimes it can also be the case that certain executive functions remain less developed in you, even after intensive practice. That's okay, then it's mainly a matter of accepting it and finding ways to deal with it. And again, that's fine too. If you know your strengths and weaknesses and act accordingly, there is nothing to worry about. In addition to the difficulties, there are also strengths. People with NLD generally have a good working memory and great perseverance. Those are beautiful powers that you can be proud of! Sometimes it can also be the case that certain executive functions remain less developed in you, even after intensive practice. That's okay, then it's mainly a matter of accepting it and finding ways to deal with it. And again, that's fine too. If you know your strengths and weaknesses and act accordingly, there is nothing to worry about. In addition to the difficulties, there are also strengths. People with NLD generally have a good working memory and great perseverance. Those are beautiful powers that you can be proud of! In addition to the difficulties, there are also strengths. People with NLD generally have a good working memory and great perseverance. Those are beautiful powers that you can be proud of! In addition to the difficulties, there are also strengths. People with NVLD generally have a good working memory and great perseverance. Those are beautiful powers that you can be proud of!

Finally, I want to share a few tips with you. It can be helpful to have a solid structure in your day. It can also be helpful to make a mini-plan for yourself on a note and put it in your pocket, so that you can look at your planning any time of the day. If you don't like writing in words, using small icons can also help. In addition, it can be helpful to set a timer when you start a task. Suppose you set the timer to 15 minutes, after that fifteen minutes you get up from your chair, you walk around the room and then you work again for 15 minutes. Of course you can also set the timer for a longer period of time, but the idea is to define the time and make it visible. This provides an overview, can help with better time management and helps with task initiation. If you notice that your working memory is quickly full, it can help to not only absorb information auditory but also to make/search for a picture. Making a short summary per part of, for example, a meeting can also help to get a better overview and ensure that the working memory is less overloaded. It can also help to use mnemonics.
I hope this blog post has given you insight into what executive functions are, what difficulties and strengths you can experience when you have NVLD in relation to executive functions and hopefully the tips will help you. I wish you a nice Wednesday.

Greetings Kelly

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Sofia Goncalves
2 jaar geleden

Thank you for these tips. Something I struggle with a lot is reading loooong texts and then afterwords making summaries of them. I will try to do a summary by section now instead of all at once. Thank you for the tip.